Có phải bạn muốn biết đầu tư công là gì?

Hiện nay còn khá nhiều người cảm thấy hoang mang mỗi khi nhắc đến đầu tư công. Vậy đầu tư công là gì? Đầu tư công là các khoản chi tiêu, đầu tư hoặc thanh toán định kỳ của chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn như khi chính phủ bỏ tiền vào phát triển đường sá, trường học, quân sự, v.v… Đầu tư công là một thành phần quan trọng của tổng cầu.

Các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả đầu tư công là gì?

Chính vì đầu tư công có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của một đất nước, do đó nó luôn được quan tâm sâu sắc. Để phù hợp với phát triển kinh tế đầu tư công cần đổi mới. Vậy các giải pháp đổi mới đầu tư công là gì?

+ Cần thay đổi quan điểm đầu tư công. Nhà nước chỉ đầu tư vào những công trình công cộng mà kinh tế tư nhân không hay chưa đầu tư, không đầu tư vào những lĩnh vực thương mại, chạy theo lợi nhuận.

+ Phải nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công; nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư công; khẩn trương rà soát, sửa đổi những quy định của pháp luật về đầu tư công hiện còn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn thi hành.

+ Tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm phải có đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn…

Hiện nay còn khá nhiều người cảm thấy hoang mang mỗi khi nhắc đến đầu tư công. Vậy đầu tư công là gì? Đầu tư công là các khoản chi tiêu, đầu tư hoặc thanh toán định kỳ của chính phủ để cung ứng hàng hóa công cộng, chẳng hạn như khi chính phủ bỏ tiền vào phát triển đường sá, trường học, quân sự, v.v... Đầu tư công là một thành phần quan trọng của tổng cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại trong đầu tư công là gì?

Đầu tư công ở nước ta hiện nay diễn biến phức tạp, hiệu quả chưa cao. Vậy nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong đầu tư công là gì?

Do tác động ảnh hưởng từ những biến động xấu của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, tình hình kinh tế trong nước suy giảm, tổng cầu yếu, dẫn đến việc huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác phục vụ cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn.

Thể chế pháp luật về đầu tư công chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, và hoàn thiện; chưa khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo giữa các quy định tại các văn bản pháp luật có liên quan đến đầu tư công; vẫn còn lúng túng trong việc triển khai Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn…