Khủ thể pháp luật là gì? những khái niệm về chủ thể quan hệ pháp luật

Caferock chia sẻ cho các bạn những thông tin chi tiết về chủ thể quan hệ pháp luật mời các bạn tham khảo chi tiết:

Khủ thể pháp luật là gì? những khái niệm về chủ thể quan hệ pháp luật

Khủ thể pháp luật là gì?

Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể, theo những điều kiện do pháp luật quy định, tham gia vào các quan hệ pháp luật nhất định.

Chủ thể pháp luật khác với chủ thể quan hệ pháp luật. Để trở thành chủ thể pháp luật chỉ cần có năng lực pháp luật, nhưng để trở thành chủ thể của một quan hệ pháp luật cụ thể thì phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi pháp luật, tức là phải có khả năng tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Khái niệm và các loại chủ thể của quan hệ pháp luật

 Khái niệm: Chủ thể quan hệ pháp luật là cá nhân, tổ chức có năng lực chủ thể, theo những điều kiện do pháp luật quy định, tham gia vào các quan hệ pháp luật nhất định.

– Điều kiện đối với chủ thể:

+ Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi;

+ Năng lực pháp luật là khả năng của chủ thể có các quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quy định;

+ Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể bằng chính hành vi của mình theo quy định của pháp luật xác định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý do pháp luật quĩa vụ pháp lý do pháp luật qui định.

– Năng lực hành vi của cá nhân có những đặc điểm sau:

+   Để có năng lực hành vi hoặc có đủ năng lực hành vi cá nhân phải đạt đến độ tuổi nhất định tùy từng lĩnh vực do pháp luật quy định. Ví dụ: Trong lĩnh vực luật dân sự, cá nhân có năng lực hành vi khi cá nhân đó đủ 6 tuổi, còn năng lực hành vi đầy đủ khi cá nhân đó đủ 18 tuổi.

+   Để có năng lực hành vi, cá nhân phải có phả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Những người bị mất trí hoặc mắc các bệnh làm mất khả năng nhận thức thì coi là người mất năng lực hành vi.

+   Yếu tố gắn liền với năng lực hành vi là cá nhân phải có khả năng thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình.

Năng lực pháp luật và năng lực hành vi của tổ chức xuất hiện đồng thời cùng một lúc khi tổ chức đó được thành lập hợp pháp và mất đi khi tổ chức đó bị giải thể, phá sản.

Các ơn các bạn đã dành thời gian để tham khảo bài viết, những chia sẻ tiếp theo sẽ tiếp tục được cập nhật trên chuyên mục “tin tức bất động sản”.